ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ

Κατασκευάζουμε αερολέβητες πετρελαίου και ξύλου από 30.000 Kcal/h μέχρι 300.000 Kcal/h.
Στους αερολέβητες πετρελαίου ο θάλαμος κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα (Inox).